Fluela Pass - 2383 metres
Fluela - title photo
     photo thanks to: Markus Thomenius